Lietošanas Noteikumi

VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

(0) Apmeklējot bevino.lv tīmekļa vietni, Jūs apstiprināt, ka esat vismaz 18 gadus vecs un Jums ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Sabiedrību.

(1) SIA “Meybay” (turpmāk tekstā – Sabiedrība), reģ.nr. Nr. 40103895685, Jurid.adrese: Stirnu iela 55 – 4, Riga, Latvia, LV-1084, Latvija, nodrošina tīmekļa lapā bevino.lv (turpmāk tekstā saukts – Interneta veikals) pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot preču piegādes, preču atgriešanas un citus noteikumus un nosacījumus un uzņēmuma darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Interneta veikalā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Interneta veikalam vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

(2) Sabiedrība patur tiesības bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus.

(3) Ja patērētājs (vai turpmāk arī – Klients), izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Interneta veikalā piedāvātās pārdodamās preces (turpmāk tekstā – Preces), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

 

INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

(4) Sniedzot Interneta veikalā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, Sabiedrība nevar garantēt, ka katru brīdi Interneta veikals ir pilnībā atjaunināts, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

(5) Preču aprakstiem ir informatīva nozīme un sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp Interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. Uzņēmums neuzņemas atbildību par Preču attēla kvalitāti – tas ir atkarīgs no Interneta veikala apmeklētāja monitora tehniskām iespējām.

(6) Preču klāsts regulāri mainās un Sabiedrība neuzņemas atbildību, ja konkrētas preces nav vai to nevar piegādāt.

 

ATTEIKŠANĀS TIESĪBAS

(7) Slēdzot Distances līgumu, t.i. veicot pirkumu Interneta veikalā, Interneta veikala apmeklētājs kļūst par Klientu. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Klientam ir tiesības, nenorādot atteikšanās iemeslu, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža atteikties no iegādātās preces un, uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu, atdot preci atpakaļ pārdevējam nebojātā, oriģinālā iepakojumā, saņemot atpakaļ visu samaksāto naudu par preci.

(7.1) Klientam nav tiesību izmantot atteikuma tiesības, ja

  • pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;
  • preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • Klients ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  • prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
  • līgums ir noslēgts par alkoholiskā dzēriena piegādi, par kura cenu ir panākta vienošanās līguma noslēgšanas laikā, ja tā piegādi var veikt pēc 30 dienām un tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;

līgums ir noslēgts par pārtikas preču, dzērienu vai citu tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētu preču piegādi, kuras pārdevējs bieži un regulāri piegādā patērētāja dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai darbavietā;

(8) Klientam ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Klienta vajadzībām un vēlmēm, taču atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Klientam ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces vizuālai pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).

(9) Izmantojot atteikuma tiesības, Klients ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. Pārdēvējām atpakaļ atsūtītajai precei jābūt tādā pašā kvalitātē, kāda ir bijusi tās saņemsanas brīdī. Prece nedrīkst būt lietota, jabūt saglabātiem visiem razošanas marķējumiem un iesaiņojumam.

(10) Klienta pienākums ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.

(11) Ja Klients izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Klienta pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.

(12) Ja Klients izmanto atteikuma tiesības, Interneta veikalam bevino.lv ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Klients ir nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Klientam visas veiktās iemaksas (izņemot Piegādes izmaksas). Interneta veikals bevino.lv atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.

(13) Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.

Atteikuma veidlapu var lejupielādēt šeit: nospied šeit

Ja Jūs vēlaties izmantot atteikuma tiesības, lūdzam Jūs sazināties ar mums pa e-pastu info@bevino.lv 

 

APMAIŅAS TIESĪBAS

(14) Klientam ir tiesības, uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu, apmainīt iegādāto Interneta veikalā preci pret līdzvērtīgu preci no Interneta veikala piedāvātā preču klāsta. Izmantojot apmaiņas tiesības, klientam ir pienākums ir pienākums, iespējami agrāk, atdot preci atpakaļ pārdevējam nebojātā, oriģinālā iepakojumā.

 

STRĪDA RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Ja rodas strīds ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, tas vispirms risināms pārrunu ceļā, cenšoties panākt vienošanos – mutiski vai rakstiski.

Pārdevēja pienākums ir sniegt atbildi/ piedāvājumu risinājumam – parasti 15 darba dienu laikā. Atteikums jāpamato.

Ja neizdodas strīdu atrisināt, patērētājs var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā pēc palīdzības.

Pie attiecīgās jomas ārpustiesas strīdu risinātāja, piemēram, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, pie Latvijas Komercbanku asociācijas ombuda, Latvijas apdrošinātāju asociācijas ombuda, u.c.

Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt komisiju.

Tiesā, tai skaitā saskaņā ar procedūru par maza izmēra prasībām.

 

ĀRPUSTIESAS STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@bevino.lv  vai rakstveidā nosūtot Sabiedrības adresi. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto adresi. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu norādot:

Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

Iesnieguma iesniegšanas datumu;

Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu;

 

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām ārpustiesas strīdu risinātājiem.

Strīdu izšķiršana tiešsaistē https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LV

Strīdu risināšanas process: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

Ārpustiesas strīdu risinātāju datubāze: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija:

Rīga, Brīvības ielā 55, LV-1010

Tālr.: 65452554

E-pasts: ptac@ptac.gov.lv

Mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0

Maksa: Bez maksas

Valodas: Iesniegumus var iesniegt atbilstoši Valsts valodas likumam